ผลการดำเนินงาน.


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ นำโดย นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-27 20:02:24

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุน ปี 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนากลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-20 08:57:37

อ่านต่อ...

ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2565

ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตามยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-18 17:06:25

อ่านต่อ...

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ พนักงานและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมกันทำการปรับปรุงภูมิทัศน์

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-17 09:58:14

อ่านต่อ...

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-07-07 09:38:26

อ่านต่อ...

งานวันข้าวและชาวนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ โดย นายสันติ ไชยารักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ร่วมเปิดงานวันข้าวและชาวนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-25 19:11:03

อ่านต่อ...

ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-13 13:25:57

อ่านต่อ...

ติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงป้องกันระหว่างศูนย์ ประจำปี 2565

รต้อนรับ นายมนตรี ประเสริฐอำไพสกุล ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และคณะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เพื่อติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงป้องกันระหว่างศูนย์ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-13 13:19:27

อ่านต่อ...

ออกติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข22

นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ออกติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข22 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านต้อน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-13 13:03:50

อ่านต่อ...

จัดดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดปี 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ และนายอภิชิต สุวรรณศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ วันที่ 2022-06-10 17:49:11

อ่านต่อ...