ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ


    เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ พนักงานและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมกันทำการปรับปรุงภูมิทัศน์

   

เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ พนักงานและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ ร่วมกันทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณภายในศูนย์ฯเพื่อความปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกกับหน่วยงานหรือเกษตรกรที่มาติดต่อ