โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์


    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ นำโดย นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร

   

"โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์"

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ นำโดย นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ที่ทรงเจริญพระชมพรรษา

70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการ ให้บริการคลินิกด้านข้าว และประชาสัมพันธ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน คลินิกเกษตร ณ ที่ว่าการอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565