โครงการฝึกผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ( JAEC )


    เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมประเทศญี่ปุ่น