บุคลากร


  •   2021-02-18 09:40:34    533  

นาง กนกวรรณ ไชยบุบผา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

042490542

[email protected]

ฝ่ายบริหาร


นาง วิไล ศรีสร้อย

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

042490542

[email protected]

ธรรมรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

042490542

[email protected]

นาง วันดี กุมภิโร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

042490542

[email protected]

นางสาว จุฑามาศ ไขประภาย

พนักงานการเงินและบัญชี

042490542

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย อภิชิต สุวรรณศรี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

0817996528

[email protected]

นาย เฉลิมพล ดุลสุข

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

042490542

[email protected]

นาย กำธร พาละ

นักวิชาการเกษตร

042490542

[email protected]

นาย นายกฤษณะ อุประ

นายช่างเทคนิค

-

042490542

[email protected]

กลุ่มควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์


นางสาว ปิยวรรณ มาตราช

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มควบคุมคุณภาพ

0882930124

[email protected]

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นางสาว สุภาภรณ์ มีมุข

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

083-9524902

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นาย ปัญญา ศรีชัย

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

0821918466

[email protected]